0%

Bokning av program eller tema

Din anmälan är bindande efter att vi besvarat att du är antagen via mail eller telefon, men om du får förhinder kan du överlåta din plats till deltagare med liknande kunskaps- och värdegrund som du, efter överenskommelse med oss. Vi måste dock alltid godkänna en ny deltagare för att detta skall vara gällande.

 

ÅNGERRÄTT

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din anmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den avgift som vi har mottagit från dig.

Om programmet eller kursen inleds under ångerfristen innebär din anmälan att du begär att temat ska påbörjas under ångerfristen samt avböjer därmed ångerfristen.

Mentorskap och onlinefilmer ingår i alla våra olika utbildningar, träningar, kurser och program, vilket innebär att din tid hos oss påbörjas i samband med att du blivit tillagd i de olika onlinegrupperna vilket sker när du anmält dig. Det finns många olika filmer utlagda på hemsidan och vår Vimeosida för att man ska veta i god tid innan hur olika former av träning och onlinefilmer utformats, så att man inte köper grisen i säcken innan man påbörjar sitt program. Vill du ha ångerfristen i två veckor så behöver du begära att du vill avvakta med att läggas till i de olika onlinegrupperna.

Om du bokat ditt program eller deltema genom att fysiskt besöka vår kursgård gäller inte din ångerrätt enligt denna punkt. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att kontakta oss via mail (info@eleonoramora.se).

 

AVBESTÄLLNING EFTER ÅNGERFRISTEN

Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad. Du har dock fortfarande möjlighet att avbeställa deltemat eller programmet enligt nedanstående regler efter att ångerrätten förfallit.

Deltagande hos oss är personligt.

Vid bokning av deltema eller program så går du med på lärarens och helhetscentrets krav och regler. Bryter någon mot dessa har vi rätt att avsluta vistelsen/deltagandet utan någon form av återbetalning.

Om eleven under programmets gång visar sig bryta mot centrets eller skolans etiska regler har vi rätt att avbryta deltagandet utan någon form av återbetalning.

 

AVGIFT OCH BETALNING

Betalning av avgiften ska ske i enlighet med de villkor som anges i den specifika informationen och i vår kontakt med dig.

Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Vid bokning av ditt deltema eller program sker betalning i samband med din anmälan eller inom 14 dagar, om inte särskilda skäl föreligger som överenskommits med oss.

I de fall du vill utnyttja internat lämnas dessa begränsade platser ut efter inbetalningsdatum, där först till kvarn tillämpas.

Se mer information i beskrivningen.

 

 

REGLER VID ÅTERBUD

För att säkerställa att du som betalt har en deltagarplats, samt att vi ska ha möjlighet att förbereda din utbildning och träning på bästa sätt, gäller följande återbudsvillkor:

Vid avbokning efter påbörjad program eller deltema, sker ingen återbetalning.

Vi har endast återbetalning av delteman och program vid långvarig sjukdom eller skada som åtföljs av läkarintyg; en administrativ bokningsavgift om minst 2000 kronor eller 25% av kostnaden vid längre program kvarhålls dock alltid även vid dessa tillfällen och är inget du kan få tillbaka. Detta beror på vår kvalitetskontroll för att hålla ett program eller träning i förhållande till det maxantal/minimiantal deltagare vi valt att ha för våra deltagares utveckling, vilket gör att vi kan ha tackat nej till deltagare när vi nått visst antal på de olika kurserna. Vi kan också ha påbörjat en utbildning eller program när vi nått ett visst minimiantal, vilket gör att ett avhopp då påverkar resten av gruppen negativt.

Vi godtar inte utmattningstillstånd som giltig anledning till återbetalning då det är så många andliga som har problem med just utbrändhet pga sin energiöverkänslighet, och då vi även kan anpassa dagarna och programmen utifrån detta. Vi godtar heller inte tidigare känd sjukdom eller åkomma som giltig anledning till återbetalning.

Vi rekommenderar också att eleven redan innan start för deltagande skall ta del av skolans onlinekurs/grundfilmer i energikunskap.

Måste du avboka pga annan anledning så är detta inte skäl för återbetalning. Vi godtar dock alltid att man vid sådana tillfällen väljer likvärdigt program  (eller sessioner) vid ett annat tillfälle för de innestående pengarna. Detta gäller i max tre år från det ursprungliga programmets startdatum. Finns inte ursprungsprogrammet kvar vid ombokning får tillgodohavandet användas för annat program eller erbjudande. Eventuell mellanskillnad återbetalas ej.

Skulle ingen ombokning ske inom tre år är tillgodohavandet förverkat.

 

ANNAN FRÅNVARO

Om du uteblir från något tillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under programmet eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Vid tillfällen då elev med godkända skäl hoppar av program ses inbetald avgift som tillgodohavande och gäller i max tre år från det ursprungliga programmets startdatum. Möjlighet till ombokning gäller bara en gång. Finns inte ursprungsprogrammet kvar vid ombokning får tillgodohavandet användas för annat program. Eventuell mellanskillnad återbetalas ej. Kontakt måste tas med läraren/tränare i samband med avhopp för att detta skall vara gällande, annars gäller inget tillgodohavande.

INSTÄLLD KURS/PROGRAM ELLER ÄNDRADE TIDER

Om vi tvingas ställa in ett deltema eller program före beräknad start har du alltid rätt att återfå den avgift som du har betalt om du inte godkänner vår ändring. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för mötestillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Vi har rätt att sätta nytt datum för en programstart vid sjukdom eller om det sker i god tid (minst två månader) innan beräknad start. Detta för att vi har småbarn hemma, med allt som hör småbarnsåren till. Du behöver alltid se till att du har ombokningsbar resa med tanke på det. Hittills har vi aldrig behövt boka om en beräknad start pga detta, men vi vill ändå understryka denna möjlighet. Du har alltid rätt att ta del av det program du bokat och betalt för, inom rimlig tid för din bokning, och vi ser alltid till så att de deltagare som bokat ett program så snabbt som möjligt får ett datum som passar den,

BYTE/FLYTT AV TRÄNING/PROGRAM

Deltagaren kan, oavsett träning eller program flytta till senare tillfälle i mån av plats fram till fyra veckor före planerad start utan extra kostnad. Därefter gäller samma regler som vid återbud.

Flytt av träning eller program ses som tillgodohavande och gäller i max tre år från den ursprungliga träningens eller programmets startdatum. Finns inte ursprungsprogram kvar vid ombokning får tillgodohavandet användas för likvärdig. Eventuell mellanskillnad återbetalas ej.

Skulle ingen ombokning ske inom tre år är tillgodohavandet förverkat.

BYTE AV KURSLOKAL

Eleonor Amora samt Storsjöliv AB har rätt att byta lokal samt avsluta rätten till boende på gården om det inte fungerar av olika anledningar. Ingen rätt till ersättning går då att kräva.

 

MEDICINER OCH DIAGNOSER

OBS! Äter du någon form av mediciner eller är diagnosticerad med någon sjukdom så vill vi veta det innan ditt deltagande hos oss. Lider du för närvarande från eller har du tidigare fått diagnos med något av följande tillstånd eller liknande? Depression, schizofreni, paranoia, parafili, bipolär, alkohol-eller drogmissbruk? Om du svarar ja på någon av dessa, kontakta oss för att ge oss mer information innan du deltar. Vi behöver även veta om du har ett mentalt handikapp eller funktionshinder. Detta gäller även för de program som inte är på gården. Det åligger deltagaren att ta ansvar för att berätta om detta.

Om du inte klarar av att fungera i grupp eller att Eleonor Amora uppfattar att du inte kan tillgodogöra dig innehållet i hela eller delar av program pga ovanstående problematik har hon rätt att neka fortsatt deltagande.

Om du uppfattas som väldigt obalanserad eller med psykisk ohälsa så har Eleonor Amora rätt att neka fortsatt vistelse på gården eller deltagande i program.

Vid aggression eller annat otrevligt beteende mot deltagare eller övriga så har vi rätt att neka fortsatt deltagande i program.

Ingen återbetalning sker vid sådana tillfällen. Om möjligt kan byte ske i samråd med Eleonor Amora.

Play Cover Track Title
Track Authors