Regler för bokning och betalning

SHARE

Avgifter:

Kursen kan genomföras med eller utan internat. Om inget annat särskilt anges, bokas och betalas logi (boende) av kursdeltagaren.

Se mer information i kursbeskrivningen.

Regler vid bokning av kurs:

Din kursanmälan är bindande efter att antagningsbesked skickats, men om du får förhinder kan du överlåta din plats till deltagare med liknande kunskaps- och värdegrund som du, efter överenskommelse med oss. Vi måste dock alltid godkänna en ny deltagare för att detta skall vara gällande.

Ångerrätt
Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din
kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.
Om kursen inleds under ångerfristen innebär din kursanmälan att du begär att kursen ska påbörjas under ångerfristen samt avböjer ångerfristen.

Om du bokat din kurs genom att fysiskt besöka vår kursgård gäller inte din ångerrätt enligt denna punkt.
Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant
meddelande genom att kontakta oss via mail (info@eleonoramora.se)

Avbeställning efter ångerfristen
Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad. Du har dock fortfarande möjlighet att avbeställa
kursen enligt nedanstående regler efter att ångerrätten förfallit.

Deltagande i kurs är personligt.

Vid bokning av kurs så går du med på lärarens och kursgårdens krav och regler. Bryter någon mot dessa har vi rätt att avsluta vistelsen/kursdeltagandet utan någon form av återbetalning.

Om eleven under utbildningens gång visar sig bryta mot skolans etiska regler har vi rätt att avbryta kursdeltagandet utan någon form av återbetalning.

Om du har pågående sessioner innan vistelse på gården för utbildning så gäller inte reglerna nedan för avbokning av kurs, utan reglerna för avbokning av sessioner gäller för hela inbetalningen. Har du påbörjat sessioner och frekvensarbete så är din betalning att anse som förverkad även om du avbryter sessionerna i förtid när det är frågan om flera sessioner.

Om du inte följer de direktiv du får under eller efter sessionerna eller utbildningen så har Eleonor Amora rätt att avstå mer behandling/sessioner. Ev innestående betalning är då att anse som förverkad. Detta gäller även vid deltagande på kursgården.

Uppstår fysisk eller psykisk ohälsa under eller efter sessioner samt utbildning har Eleonor Amora rätt att avbryta och avstå mer behandling/sessioner/utbildning. Ev innestående betalning är då att anse som förverkad. Detta gäller även vid deltagande på kursgården.

Respekt gentemot arbetstider och Eleonor Amoras privatliv skall visas, annars har Eleonor Amora rätt att avstå fler behandlingar/sessioner samt avbryta utbildning. Ev innestående betalning är då att anse som förverkad. Detta gäller även vid deltagande på kursgården.

Kursavgift och betalning:

Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med de villkor som anges i den kursspecifika informationenoch i din anmälningsbekräftelse.
Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Vid bokning av din kurs sker betalning i samband med din anmälan eller inom 14 dagar. I de fall du vill utnyttja internat lämnas dessa begränsade platser ut efter inbetalningsdatum, där först till kvarn tillämpas.

Kursavgift skall alltid vara inbetald i sin helhet minst 30 dagar innan kursen påbörjas, om inte särskilda skäl föreligger som överenskommits med oss.

Se mer information i kursbeskrivningen.

Regler vid återbud:

För att säkerställa att du som betalt har en kursplats, samt att vi ska ha möjlighet att förbereda din utbildning på bästa sätt, gäller följande återbudsvillkor:

Vid avbokning efter påbörjad kurs, sker ingen återbetalning.

Vi har endast återbetalning av kurser vid långvarig sjukdom eller skada som åtföljs av läkarintyg; en administrativ bokningsavgift om minst 2000 kronor eller 25% av utbildningskostnaden vid längre utbildningar kvarhålls dock alltid även vid dessa tillfällen och är inget du kan få tillbaka. Detta beror på vår kvalitetskontroll för att hålla en kurs i förhållande till det maxantal/minimiantal deltagare vi valt att ha för våra elevers utveckling, vilket gör att vi kan ha tackat nej till deltagare när vi nått visst antal deltagare på de olika kurserna.

Dessvärre godtar vi inte utbrändhet som en sådan sjukdom, då det är så många andliga som har problem med just utbrändhet pga sin energiöverkänslighet. Vi kan hellre schemalägga kurserna så att de hellre passar någon med utmattningssymptom. Vi rekommenderar också att eleven redan innan kursens start skall ta del av skolans onlinekurs i grundkurs energikunskap.

Måste du avboka pga annan anledning så är detta inte skäl för återbetalning. Vi godtar dock alltid att man vid sådana tillfällen väljer en kurs (eller sessioner) vid ett annat tillfälle för de innestående pengarna. Detta gäller i max tre år från den ursprungliga utbildningens startdatum. Finns inte ursprungsutbildningen kvar vid ombokning får tillgodohavandet användas för annan utbildning. Eventuell mellanskillnad återbetalas ej.
Skulle ingen ombokning ske inom tre år är tillgodohavandet förverkat.

Annan frånvaro
Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Vid tillfällen då elev med godkända skäl hoppar av kurs ses inbetald kursavgift som tillgodohavande och gäller i max tre år från den ursprungliga utbildningens startdatum. Möjlighet till ombokning gäller bara en gång. Finns inte ursprungsutbildningen kvar vid ombokning får tillgodohavandet användas för annan utbildning. Eventuell mellanskillnad återbetalas ej. Kontakt måste tas med läraren i samband med avhopp för att detta skall vara gällande, annars gäller inget tillgodohavande.

Inställd kurs eller ändrade tider:

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Byte/flytt av kurs:

Deltagaren kan, oavsett kurs och utan extra kostnad, flytta till senare kurs i mån av plats, fram till fyra veckor före utbildningsstart. Därefter gäller samma regler som vid återbud.

Flytt av kurs ses som tillgodohavande och gäller i max tre år från den ursprungliga kursens startdatum. Finns inte ursprungskurs kvar vid ombokning får tillgodohavandet användas för annan kurs. Eventuell mellanskillnad återbetalas ej.

Skulle ingen ombokning ske inom tre år är tillgodohavandet förverkat.

Studietid och kursmaterial
Av vår kursspecifika information och av din anmälningsbekräftelse framgår under vilken tid varje kurs
pågår och hur många kurstillfällen kursen omfattar. Kursens längd kan anges i antalet studietimmar, och
om så är fallet är varje studietimme 45 minuter. Lunch beräknas om 1-1,5 timme per dag utifrån kursdeltagarnas och lärarens behov.

Kursmaterial ingår som regel inte i kursavgiften.

Se mer information i kursbeskrivningen.

Reklamation
Om du är missnöjd med en kurs kan du under vissa omständigheter reklamera kursen enligt
konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Du ska i så fall vända dig till skolan via info@eleonoramora.se.
Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se (http://www.arn.se) eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

Du kan läsa mera om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats
(http://www.konsumentverket.se/).

Behandling av dina personuppgifter

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktuppgifter
Vid frågor, eventuella klagomål eller om du vill ångra eller avbeställa din kursanmälan så mailar du info@eleonoramora.se.

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors